top of page

          DIREKTE KONTAKT

      97969299 / adbu@online.no

          

Hva vi gjør

Vi bistår privatpersoner og bedrifter med :

 • utforme avtaler som gir god forutsigbarhet og forebygger tvister.
 • forhandle med motpart ved uoverenstemmelser
 • vurdere skattespørsmål og utforme klage på uriktige skattevedtak
 • utforme ektepakter, samboerkontrakter og testamenter
 • bistår i spørsmål og tvister som gjelder familie, skifte eller arv
 • utforme klage på boligkjøp og håndverktjenester
 • bistå ved arbeidstvist
 • gi råd ved gjeldsproblemer /utforme løsningsforslag og søknad om gjeldsordning

Hvordan vi gjør det

Vår standard kvalitetssikring innebærer følgende rutiner:

 • Kunden mottar en oppdragsbekreftelse som viser priser og vilkår, anbefalt av Advokatforeningen.
 • Kunden får referat fra møte for kontroll med at advokaten har forstått fakta riktig.
 • Firmaet tar stilling til fakta og juss, redegjør for sitt syn og for hvordan oppdraget tenkes løst.
 • Utkast til brev/prosesskrift sendes kunden før utsendelse.
 • Risikoanalyse gjennomføres og resultatet av denne meddeles før eventuell rettstvist

Hva du må gjøre

 • Skriv ned sakens fakta og hendelsesforløp i tidsrekkefølge,
 • Redegjør for kontakten med motparten og andre.
 • Scann/kopiér dokumenter og brev i saken.
 • Hva finnes av ytterligere dokumenter eller andre bevismidler?
bottom of page